Vėl mo­kės ma­žiau

Lietuvos Rytas - - 3 -

Sei­mas va­kar grą­ži­no anks­čiau ga­lio­ju­sią tvar­ką, pa­gal ku­rią me­no kū­rė­jai, spor­ti­nin­kai, at­li­kė­jai so­cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­tį tu­ri mo­kė­ti ne­be nuo vi­sų, o tik nuo pu­sės pa­ja­mų.

Ta­čiau as­me­nys, ku­rie tu­ri dar­bo su­tar­tis ir iš to pa­ties darb­da­vio pa­gal au­to­ri­nes su­tar­tis gaus pa­ja­mų, mo­kės so­cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­tį nuo vi­sų pa­ja­mų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.