Skel­bia mir­tį

Lietuvos Rytas - - 7 -

Vėl pa­si­gir­do gan­dų apie gru­puo­tės „Isla­mo vals­ty­bė“(IV) va­dei­vos A.B.al-Bagh­da­di (nuo­tr.) mir­tį. Apie tai pra­bi­lo Si­ri­jo­je žmo­gaus tei­sių pa­dė­tį ste­bin­ti or­ga­ni­za­ci­ja „Sy­rian Ob­ser­va­to­ry for Hu­man Rights“(SOHR).

Ši or­ga­ni­za­ci­ja ti­ki­no, jog apie ly­de­rio mir­tį pa­tvir­ti­no IV at­sto­vai. Ta­čiau ne­ži­no­ma, nei ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis, nei ka­da.

IV taip pat ofi­cia­liai ne­pra­ne­šė nau­jie­nos sa­vo pro­pa­gan­di­niuo­se šal­ti­niuo­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.