Ve­ja gais­rai

Lietuvos Rytas - - 7 -

Miš­kų gais­rai Šiau­rės Ame­ri­ko­je nu­nio­ko­jo di­džiu­lius plo­tus ir pri­ver­tė na­mus pa­lik­ti de­šim­tis tūks­tan­čių žmo­nių. Ka­na­dos va­ka­ri­nė­je pa­kran­tė­je lieps­nos iš na­mų iš­gi­nė 14 tūkst., o va­ka­ri­nė­je JAV Ka­li­for­ni­jos vals­ti­jo­je – 8 tūkst. gy­ven­to­jų.

Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­jo­je lieps­no­jo dau­giau nei 200 gais­rų. Čia pe­le­nais vir­to dau­gy­bė na­mų, ke­liai ta­po ne­iš­va­žiuo­ja­mi.

Gais­rai siau­tė­ja pir­miau­sia kai­miš­kuo­siuo­se re­gio­nuo­se, juos įp­lieskė žai­bai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.