Džul­je­tos bal­ko­nas

Lietuvos Rytas - - 7 -

Ve­ro­no­je bus res­tau­ruo­ja­mas le­gen­di­nis bal­ko­nas, ku­ria­me, anot W.Sha­ke­s­pe­are’o tra­ge­di­jos, Džul­je­ta lau­kė sa­vo Ro­meo.

Dar­bai bus at­lie­ka­mi rug­sė­jo mė­ne­sį ir tu­rė­tų truk­ti dvi sa­vai­tes. Bal­ko­no re­no­va­ci­ją fi­nan­suos pri­va­tus rė­mė­jas, Ve­ro­no­je gy­ve­nan­tis re­no­va­ci­jos spe­cia­lis­tas.

Bal­ko­nas su 20 go­ti­ki­nio sti­liaus iš­gau­bų yra vie­na pag­rin­di­nių šio mies­to įžy­my­bių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.