Fran­ko ver­tė krin­ta

Lietuvos Rytas - - 9 -

Švei­ca­ri­jos fran­ko kur­sas eu­ro at­žvil­giu nu­si­lei­do į že­miau­sią per me­tus ly­gį ir ga­li dar smuk­ti, jei­gu Švei­ca­ri­ja ir to­liau tai­kys itin švel­nią pi­ni­gų po­li­ti­ką. Taip ma­no UBS ir „No­mu­ra“ana­li­ti­kai.

Fran­ko kur­sas va­kar bu­vo kir­tęs tech­ni­nį 1,1 fran­ko už eurą ly­gį, o po pie­tų pa­sie­kė že­miau­sią nuo 2016 me­tų bir­že­lio mė­ne­sio 1,1038 fran­ko už eurą ri­bą.

„Jei­gu ki­tos pa­sau­lio ša­lys siū­lys aukš­tes­nes pa­lū­ka­nų nor­mas, o Švei­ca­ri­jos cent­ri­nis ban­kas at­si­liks, in­ves­tuo­to­jai na­tū­ra­liai per­kels sa­vo lė­šas, nes švei­ca­riš­ko tur­to grą­ža yra nu­li­nė ar­ba net nei­gia­ma“, – pa­reiš­kė UBS ana­li­ti­kas L.Far­ma­kis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.