Nu­spren­dė trauk­tis

Lietuvos Rytas - - 9 -

Be­veik pen­ke­rius me­tus ga­ran­ti­jas už įmo­nių pas­ko­las tei­kian­čiai vals­ty­bės bend­ro­vei „In­ves­ti­ci­jų ir vers­lo ga­ran­ti­jos“(INVEGA) va­do­va­vęs A.Za­bot­ka pa­si­trau­kė iš pa­rei­gų.

A.Za­bot­ka ša­lių su­si­ta­ri­mu bend­ro­vę pa­li­ko lie­pos 7 die­ną. Jam bus iš­mo­kė­ta 4,8 tūkst. eu­rų iš­ei­ti­nė iš­mo­ka.

INVEGA lai­ki­nai va­do­vaus bend­ro­vės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas A.Skiau­te­rė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.