Pa­si­ra­šė pa­tai­sas

Lietuvos Rytas - - 3 -

Pre­zi­den­tė D.Gry­bauskai­tė pa­si­ra­šė Sei­mo pri­im­tas įsta­ty­mo pa­tai­sas, įve­dan­čias pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jas švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams. Pa­tai­sos ka­den­ci­jų ne­ri­bo­ja, bet nu­ma­to, kad mo­kyk­lų va­do­vai pri­va­lės bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gos rep­u­ta­ci­jos ir kas­met teik­ti veik­los ata­skai­tas. Jas ver­tins mo­kyk­los ta­ry­ba.

Dve­jus me­tus iš ei­lės ne­pa­ten­ki­na­mai įver­tin­tas švie­ti­mo įstai­gos va­do­vas bus at­lei­džia­mas iš pa­rei­gų. bė ir jos kont­ro­liuo­ja­mos bend­ro­vės spor­to veik­los pro­jek­tams fi­nan­suo­ti sky­rė be­veik 1,5 mln. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.