Krei­pė­si į pre­zi­den­tę

Lietuvos Rytas - - 3 -

Lie­tu­vos gė­jų ly­ga (LGL) krei­pė­si į pre­zi­den­tę D.Gry­bauskai­tę pra­šy­da­ma ve­tuo­ti Sei­mo spren­di­mą per­kel­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vą, drau­džian­čią di­s­kri­mi­nuo­ti ES pi­lie­čius ir jų šeimos na­rius dėl pi­lie­ty­bės, ne­su­tei­kiant part­ne­riams šeimos tei­sių.

LGL tei­gi­mu, toks įsta­ty­mas su­da­ry­tų pag­rin­dą di­s­kri­mi­nuo­ti ir Lie­tu­vo­je esan­čius ki­tų ES ša­lių pi­lie­čius, re­gist­ra­vu­sius part­ne­rys­tę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.