Vai­kai pa­ma­tys jū­rą

Lietuvos Rytas - - 3 -

Dau­giau kaip pu­sė tūks­tan­čio vai­kų iš vi­sos Lie­tu­vos pas­ku­ti­nį lie­pos sa­vait­ga­lį at­vyks į Pa­lan­gą da­ly­vau­ti so­cia­li­nė­je ak­ci­jo­je „Pasvei­kink jū­rą Palangoje“ir čia pir­mą kar­tą iš­vys jū­rą.

No­rą da­ly­vau­ti šio­je ak­ci­jo­je pa­reiš­kė 51 sa­vi­val­dy­bė.

Iš­lai­das, su­si­ju­sias su ak­ci­jos da­ly­vių ap­gy­ven­di­ni­mu, mai­ti­ni­mu bei pra­mo­go­mis, pa­dengs Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.