Korup­ci­jos ri­zi­kos

Lietuvos Rytas - - 3 -

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Pa­ne­vė­žio val­dy­bos korup­ci­jos pre­ven­ci­jos pa­rei­gū­nai, at­li­kę ana­li­zę Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spor­to rė­mi­mo sri­ty­je, įžvel­gė korup­ci­jos ri­zi­kų.

2015–2016 me­tais sa­vi­val­dy-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.