At­ski­lo le­d­kal­nis

Lietuvos Rytas - - 7 -

Nuo An­tark­ti­dos at­ski­lo vie­nas di­džiau­sių ka­da nors už­fik­suo­tų le­d­kal­nių (nuo­tr.). Skai­čiuo­ja­ma, kad šio mil­ži­niš­ko le­do lui­to plo­tas sie­kia apie 6 tūkst. kvad­ra­ti­nių ki­lo­met­rų. Va­kar skris­da­mas virš Lar­se­no šel­fi­nio le­dy­no le­d­kal­nį pa­ste­bė­jo JAV pa­ly­do­vas.

Moks­li­nin­kams šis le­d­kal­nio at­si­sky­ri­mas ne­bu­vo staig­me­na. Lar­se­no re­gio­no le­de at­si­vė­ru­sio ply­šio di­dė­ji­mą jie ste­bė­jo il­giau kaip de­šimt­me­tį. Nuo 2014-ųjų ply­šys ėmė ver­tis dar spar­čiau, le­d­kal­nio at­si­sky­ri­mą da­ry­da­mas dar la­biau ti­kė­ti­ną.

Dau­giau kaip 200 met­rų sto­rio plokš­čias le­d­kal­nis ar­ti­miau­siu me­tu to­li ne­pa­ju­dės. Ta­čiau jį teks ste­bė­ti, nes po ku­rio lai­ko sro­vės ir vė­jas ga­li jį nu­neš­ti į šiau­rę, kur jis ga­li kel­ti pa­vo­jų lai­vams.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.