Pra­šo kom­pen­sa­ci­jos

Lietuvos Rytas - - 7 -

Gar­sus ad­vo­ka­tas J.Skin­ne­ris pa­reiš­kė, kad Ru­si­jos pre­zi­den­tas V.Pu­ti­nas pri­va­lo su­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jas žmo­nių, žu­vu­sių Ukrai­no­je nu­mu­šus oro bend­ro­vės „Ma­la­y­sia Air­li­nes“ke­lei­vi­nį lėk­tu­vą, ar­ti­mie­siems.

Lėk­tu­vas bu­vo nu­muš­tas 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną konf­lik­to kre­čia­mo­je Ry­tų Ukrai­no­je. Žu­vo vi­si 298 lėk­tu­ve bu­vę žmo­nės, tarp jų – 38 Aust­ra­li­jos pi­lie­čiai. Per­nai pas­kelb­to­se pra­di­nė­se iš­va­do­se nu­ro­do­ma, kad lėk­tu­vas „Bo­eing 777“bu­vo nu­muš­tas iš Ru­si­jos at­vež­ta ra­ke­ta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.