Iš­ban­dė sis­te­mą

Lietuvos Rytas - - 7 -

JAV ka­riš­kiai sėk­min­gai iš­ban­dė vie­ną sa­vo prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mų. Šis ban­dy­mas bu­vo at­lik­tas smar­kiai pa­di­dė­jus įtam­pai dėl Šiau­rės Ko­rė­jos pra­ėju­sią sa­vai­tę pir­mą­kart iš­ban­dy­tos tarp­že­my­ni­nės ba­lis­ti­nės ra­ke­tos, ga­lin­čios pa­siek­ti Alias­ką.

Per Di­džiau­sio aukš­čio oro erd­vės gy­ny­bos sis­te­mos (THAAD) ban­dy­mą ba­lis­ti­nę ra­ke­tą imi­tuo­jan­tis tai­ki­nys bu­vo pa­leis­tas iš ka­ro lėk­tu­vo C-17 virš Ra­mio­jo van­de­ny­no į šiau­rę nuo Ha­va­jų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.