Pir­mo­ji ba­zė

Lietuvos Rytas - - 7 -

Ki­ni­ja iš­siun­tė ka­rių į sa­vo pir­mą­ją už­sie­ny­je įkur­tą ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų ba­zę Dži­bu­ty­je.

Lo­gis­ti­kos ba­zė Dži­bu­ty­je yra pir­mas toks Ki­ni­jos ob­jek­tas. Ji bus nau­do­ja­ma lai­vy­no eskor­ta­vi­mui Af­ri­ko­je ir Piet­va­ka­rių Azi­jo­je, Jung­ti­nių Tau­tų tai­kos pa­lai­ky­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos ope­ra­ci­joms.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.