Pa­p­ra­šė įver­tin­ti

Lietuvos Rytas - - 4 -

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra kol kas ne­si­ima gin­ti vie­šo­jo in­te­re­so dėl Ge­di­mi­no kal­nui Vil­niu­je pa­da­ry­tos ža­los ir pa­p­ra­šė Vy­riau­sy­bės, kad bū­tų at­lik­tas komp­lek­si­nis ap­lin­ky­bių ver­ti­ni­mas. Tik po to pro­ku­ro­rai ga­lė­tų pri­im­ti pro­ce­si­nį spren­di­mą.

Vil­niaus me­ras R.Ši­ma­šius krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas nu­sta­ty­ti as­me­nis, kal­tus dėl pa­da­ry­tos ža­los Ge­di­mi­no kal­nui.

Pa­žei­di­mų ga­lė­jo pa­da­ry­ti įvai­rios ins­ti­tu­ci­jos, tarp jų Kul­tū­ros ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.