Nu­tei­sė žu­di­ką

Lietuvos Rytas - - 8 -

Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­de­rio B.Nem­co­vo žu­di­ką, bu­vu­sį Če­čė­ni­jos vi­daus pa­jė­gų ka­ri­nin­ką Z.Da­da­je­vą teis­mas va­kar nu­tei­sė ka­lė­ti 20 me­tų.

Dar ke­tu­riems as­me­nims, pri­sie­ku­sių­jų pri­pa­žin­tiems B.Nem­co­vo nu­žu­dy­mo bend­ri­nin­kais, teis­mas sky­rė lais­vės atėmi­mo baus­mes nuo 11 iki 19 me­tų.

A.Gu­ba­ševas nu­teis­tas ka­lė­ti griež­to­jo re­ži­mo ko­lo­ni­jo­je 19 me­tų, jo bro­lis Š.Gu­ba­ševas – 16 me­tų, T.Es­ker­cha­no­vas – 14 me­tų, o Ch.Bacha­je­vas – 11 me­tų.

Vi­siems at­sa­ko­vams skir­tos 100 tūkst. rub­lių (1,46 tūkst. eu­rų) bau­dos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.