Kir­tis pre­zi­den­tui

Lietuvos Rytas - - 8 -

Nuo 2003 iki 2010 me­tų Bra­zi­li­jai va­do­va­vęs pre­zi­den­tas L.I.Lu­la da Sil­va nu­teis­tas ka­lė­ti 9,5 me­tų už tai, kad pri­ėmė ky­šį – pra­ban­gius pa­jū­rio apar­ta­men­tus – ir 1,1 mi­li­jo­no JAV do­le­rių (maž­daug 960 tūkst. eu­rų) gry­nai­siais.

Ta­čiau 71 me­tų L.I.Lu­la da Sil­va liks lais­vė­je, kol bus iš­nag­ri­nė­tas ape­lia­ci­nis skun­das.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.