Kel­sis į Ma­ri­jam­po­lę

Lietuvos Rytas - - 10 -

Vil­ka­viš­ky­je vei­kian­ti Da­ni­jos ka­pi­ta­lo bal­dų ga­my­bos bend­ro­vė „Furn­mas­ter“pla­nuo­ja plės­tis ir ga­my­bą per­kel­ti į Ma­ri­jam­po­lę.

„Mes šiuo me­tu dir­ba­me Vil­ka­viš­ky­je ir plė­si­mės į Ma­ri­jam­po­lę. Vi­si dar­buo­to­jai iš­liks tie pa­tys, bus pri­im­ta pa­pil­do­mų. Jau ir da­bar da­lis žmo­nių dir­ba iš Ma­ri­jam­po­lės“, – aiš­ki­no „Furn­mas­ter“va­do­vė E.Gruo­die­nė. Šiuo me­tu įmo­nė­je dir­ba 120 žmo­nių.

Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė šią sa­vai­tę skel­bė, kad įmo­nė iš­si­nuo­mo­jo 1,2 tūkst. kv. met­rų pa­tal­pas ir spa­lį pra­dės veik­lą, be to, pla­nuo­ja at­ei­ty­je įdar­bin­ti 300 žmo­nių. dau­giau nei 2016-ųjų ba­lan­dį– bir­že­lį.

Prie to pri­si­dė­jo iš­au­gęs su­si­do­mė­ji­mas in­di­vi­dua­liais na­mais, ku­riems iš­leis­ta su­ma su­da­rė be­veik ket­vir­ta­da­lį vi­sos būs­to rin­kos apy­var­tos. Di­džio­ji pi­ni­gų da­lis (57 proc.), kaip įpras­ta, ati­te­ko se­nos sta­ty­bos bu­tams įsi­gy­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.