Pa­lan­kiau­sia – Es­ti­jo­je

Lietuvos Rytas - - 10 -

Bal­ti­jos ša­ly­se net 4 iš 5 gy­ven­to­jų, tu­rė­da­mi tin­ka­mas są­ly­gas, kur­tų nuo­sa­vą vers­lą. Dau­gu­mos lie­tu­vių nuo­mo­ne, vers­lo pra­džiai svar­biau­sia tu­rė­ti už­tek­ti­nai san­tau­pų ir pui­kią idė­ją.

Lat­viai ma­no, kad svar­biau­sia yra ži­nios, o es­tams svar­biau­sia – idė­ja ir ži­nios.

Tai ro­do DNB ban­ko už­sa­ky­mu bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai“at­lik­tas Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų vers­lu­mo ty­ri­mas.

Pa­lan­kiau­siai vers­lo kū­ri­mo są­ly­gas sa­vo ša­ly­je ver­ti­na Es­ti­jos gy­ven­to­jai – net 57 proc. jų ma­no, kad są­ly­gos yra pa­lan­kios ar­ba grei­čiau pa­lan­kios. Lie­tu­vo­je vers­lo ap­lin­ką pa­lan­kiai ver­ti­na 33 proc., o Lat­vi­jo­je dar ma­žiau – 26 proc. gy­ven­to­jų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.