Pa­siū­lė per­tvar­ką

Lietuvos Rytas - - 8 -

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, siek­da­ma ma­žin­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­ko­mų įstai­gų skai­čių, pa­siū­lė kon­so­li­duo­ti var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gą – Eu­ro­pos var­to­to­jų cent­rą, ku­ria­me dir­ba 5 žmo­nės, pri­jung­ti prie Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos at­ski­ro pa­da­li­nio tei­sė­mis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.