Pre­zi­den­tas li­go­ni­nė­je

Lietuvos Rytas - - 14 -

Bu­vęs JAV pre­zi­den­tas J.Car­te­ris (nuo­tr.) bu­vo pa­gul­dy­tas į vie­ną Ka­na­dos li­go­ni­nę, kai ne­te­ko daug skys­čių da­ly­vau­da­mas lab­da­ros pro­jek­to „Ha­bi­tat for Hu­ma­ni­ty“na­mų sta­ty­bo­se.

92 me­tų bu­vęs ša­lies ly­de­ris per ren­gi­nį Vi­ni­pe­ge at­ro­dė iš­se­kęs ir nu­al­po. Va­kar J.Car­te­ris bu­vo iš­leis­tas iš Šv.Bo­ni­fa­co li­go­ni­nės.

39-asis JAV pre­zi­den­tas, vals­ty­bės va­do­vo pos­te dir­bęs 1977–1981 m., anks­čiau sir­go vė­žiu, o 2015 me­tais jam bu­vo at­lik­ta ope­ra­ci­ja ir pa­ša­lin­ta ne­di­de­lė da­lis ke­pe­nų au­di­nio.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.