Są­my­šis oro uos­te

Lietuvos Rytas - - 14 -

Oro li­ni­jų „Air Ca­na­da“lėk­tu­vas su 140 žmo­nių San Fran­si­sko tarp­tau­ti­nia­me oro uos­te vos iš­ven­gė ka­ta­st­ro­fos.

Užuot nu­si­lei­dęs ant nu­ma­ty­to lei­di­mo­si ta­ko, iš To­ron­to at­skri­du­sio lėk­tu­vo pi­lo­tas tam­siuo­ju pa­ros me­tu per klai­dą lei­do­si link tra­sos, ve­dan­čios prie ki­li­mo ta­ko, vi­sai ša­lia ke­tu­rių ki­tų lėk­tu­vų.

Or­lai­viui pa­vy­ko stai­giai pa­kil­ti, bet nuo ki­tų lėk­tu­vų jį sky­rė tik 30 met­rų. JAV pa­rei­gū­nai in­ci­den­tą te­be­ti­ria. Su­si­dū­ri­mai ant že­mės ypač pa­vo­jin­gi, nes pa­ki­li­mo lau­kian­čių lėk­tu­vų ba­kai bū­na pil­ni de­ga­lų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.