Kū­nai la­ga­mi­ne

Lietuvos Rytas - - 14 -

Ja­po­ni­jos kal­nų miš­ke ne­to­li To­ki­jo ras­ti du la­ga­mi­nai, ku­riuo­se ap­tik­ti, kaip įta­ria­ma, dvie­jų din­gu­sių se­se­rų ki­nių la­vo­nai.

Pa­rei­gū­nai į la­ga­mi­nus su­grūs­tus la­vo­nus ra­do dvie­jo­se skir­tin­go­se vie­to­se. Po­li­ci­ja įta­ria, jog šios au­kos yra nu­žu­dy­tos 22 ir 25 me­tų se­se­rys ki­nės, gy­ve­nu­sios Jo­ko­ha­mo­je ir dir­bu­sios res­to­ra­ne. Mo­te­rys din­go pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Se­se­rų bu­te sau­gu­mo ka­me­ra prieš jų din­gi­mą nu­fil­ma­vo maž­daug į ket­vir­tą­ją de­šim­tį įžen­gu­sį vy­rą. Jis lai­ko­mas įta­ria­muo­ju.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.