Nu­ta­rė par­duo­ti

Lietuvos Rytas - - 22 -

Lie­tu­vos paš­tas ke­ti­na vie­šo­jo kon­kur­so bū­du par­duo­ti cent­ri­nio paš­to pa­sta­tus Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je.

Vil­niaus cent­ri­nio paš­to pa­sta­tas ne­pri­klau­so­mų tur­to ver­tin­to­jų įkai­no­tas dau­giau kaip 11 mln. eu­rų. Tar­pu­ka­rio ar­chi­tek­tū­ros sta­ti­nys – cent­ri­nio paš­to pa­sta­tas Kau­ne – ir ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­las – Klai­pė­dos cent­ri­nio paš­to pa­sta­tas – spe­cia­lis­tų ver­ti­na­mi pa­na­šiai – apie 1,6 mln. eu­rų.

Pasta­tai bus par­duo­ti už aukš­čiau­sią pa­siū­ly­tą kai­ną. Jei jų ne­pa­vyk­tų par­duo­ti, jie bus nuo­mo­ja­mi.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.