Keis iš­ka­bas

Lietuvos Rytas - - 22 -

Di­džiau­sio Bal­ti­jos ša­ly­se azar­ti­nių lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riaus „Olym­pic En­ter­tain­ment Group“val­do­ma „Ora­ku­lo“la­žy­bų įmo­nė pra­dė­jo pre­kės ženk­lo kei­ti­mo pro­ce­są.

Iki ru­dens vi­sos la­žy­bų ir nuo­to­li­nių lo­ši­mų pa­slau­gos bus tei­kia­mos nau­do­jant vie­ną pre­kės ženk­lą „OlyBet“. Fi­zi­nėms vie­toms at­nau­jin­ti pla­nuo­ja­ma skir­ti 500 tūkst. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.