Plun­gė

Lietuvos Rytas - - 27 -

Pas­ta­ruo­ju me­tu mies­te vaiz­do ka­me­ro­mis ypač ste­bi­mos tos vie­tos, ku­rio­se žmo­nės pa­mė­go at­si­kra­ty­ti jiems ne­be­rei­ka­lin­gų daik­tų. Per pa­starą­sias sa­vai­tes, per­žiū­rė­jus vaiz­do įra­šus iš A.Ju­cio skers­gat­vio, Sto­ties bei V.Ma­čer­nio gat­vių, bu­vo nu­sta­ty­ta 17 aki­vaiz­džių Šva­ros ir at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų.

Gy­ven­to­jai į bui­ti­nius kon­t­ei­ne­rius me­tė pa­dan­gas, ver­tė ža­lią­sias at­lie­kas. Jiems gre­sia bau­da nuo 30 iki 140 eu­rų. Už pa­kar­to­ti­nį nu­si­žen­gi­mą – bau­da nuo 140 iki 600 eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.