Uk­mer­gė

Lietuvos Rytas - - 27 -

Va­kar du­ris at­vė­rė nau­ja au­to­bu­sų sto­tis, iš­ki­lu­si ne­to­li se­no­sios au­to­bu­sų sto­ties. Nau­jo­ji au­to­bu­sų sto­tis – iš­skir­ti­nis, mo­der­niai su­p­ro­jek­tuo­tas stik­lo sta­ti­nys.

Dvie­jų aukš­tų 420 kvad­ra­ti­nių met­rų sto­ties pir­ma­ja­me aukš­te – ke­lei­vių lau­kia­mo­ji sa­lė, dis­pe­če­ri­nė, vai­ruo­to­jų, ku­rių įmo­nė­je per 30, kam­ba­riai.

Ant­ra­ja­me aukš­te įsi­kurs pen­ki ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai.

Pa­sta­tas pa­to­gus, su kon­di­cio­na­vi­mo, vė­di­ni­mo sis­te­ma. Atei­ty­je pla­nuo­ja­ma įdieg­ti elekt­ro­ni­kos nau­jo­vių įsi­gy­jant bi­lie­tus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.