Pa­lan­ga

Lietuvos Rytas - - 27 -

Vy­tau­to gat­vė­je tre­čia­die­nį su­si­dū­rus au­to­mo­bi­liams „Lexus“ir „Ford Tran­sit“pa­sta­ro­ji ma­ši­na ap­vir­to, o „Lexus“vai­ruo­to­jas dė­jo į ko­jas. Su­si­dū­ri­mo vie­to­je au­to­mo­bi­lių grei­tis ri­bo­ja­mas iki 40 ki­lo­met­rų per va­lan­dą.

Po ava­ri­jos po­li­ci­ja iš­kvie­tė grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kus, nes vie­nas žmo­gus skun­dė­si pe­ties su­mu­ši­mais, ta­čiau į li­go­ni­nę vež­ti nie­ko ne­rei­kė­jo. Po­li­ci­jai liu­di­nin­kai sa­kė, kad pa­spru­kęs vai­ruo­to­jas ne­bu­vo pa­na­šus į gir­tą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.