Pa­p­ra­šė ap­svars­ty­ti

Lietuvos Rytas - - 3 -

Sei­mo na­rys K.Ma­siu­lis krei­pė­si į Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką V.Ba­ką pra­šy­da­mas ap­svars­ty­ti si­tu­aci­ją Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­te (VSD). Ži­nias­klai­do­je pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja, kad VSD dar­buo­to­jas T.Ja­ku­čio­nis tu­ri in­te­re­sų ener­ge­ti­kos sri­ty­je, juos ak­ty­viai įgy­ven­di­na, o per tai tu­ri są­sa­jų su prieš­ta­rin­gos rep­u­ta­ci­jos vers­li­nin­kais bei or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.