Iš­vy­ko į Ru­si­ją

Lietuvos Rytas - - 3 -

Va­kar iš Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio sto­ties į Ru­si­ją iš­ly­dė­ta 16-oji eks­pe­di­ci­ja „Mi­si­ja Si­bi­ras“. Še­šio­li­ka žmo­nių iš­vy­ko į Ir­kut­sko sri­tį. Jie tvar­kys Tu­lu­no ir Ni­ž­ne­udin­s­ko ra­jo­nuo­se esan­čias trem­ti­nių ka­pi­nes, bend­raus su Si­bi­re li­ku­siais lie­tu­viais.

Per 12 „Mi­si­ja Si­bi­ras“gy­va­vi­mo me­tų su­tvar­ky­ta dau­giau kaip 100 lie­tu­viš­kų ka­pi­nių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.