Pre­mi­jos sta­tu­sas

Lietuvos Rytas - - 3 -

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­ren­gė Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo bū­tų stei­gia­ma na­cio­na­li­nė J.Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­ja ir nai­ki­na­ma anks­čiau teik­ta vals­ty­bi­nė pre­mi­ja. Pas­ta­ro­sios dy­dis – 19 tūkst. eu­rų, nau­jo­ji pre­mi­ja bū­tų 30,4 tūkst. eu­rų.

Kaip ir iki šiol, pre­mi­ja bū­tų ski­ria­ma už dar­bus et­ni­nės kul­tū­ros sri­ty­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.