De­ry­bos pra­si­de­da

Lietuvos Rytas - - 8 -

Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ir Eu­ro­pos Są­jun­ga va­kar Briu­se­ly­je pra­dė­jo nau­ją sun­kių „Brexit“de­ry­bų ra­tą ir ža­da ei­ti prie es­mės.

„Brexit“mi­nist­ras D.Da­vi­sas su­si­ti­ko su ES vy­riau­siuo­ju de­ry­bi­nin­ku M.Bar­nier (nuo­tr.), su ku­riuo ke­ti­na siek­ti pa­žan­gos dėl svar­bių klau­si­mų. Jie ap­tars pi­lie­čių tei­ses ir Lon­do­no sko­las Bend­ri­jai, kad vė­liau šiais me­tais bū­tų ga­li­ma per­ei­ti prie bū­si­mo pre­ky­bos su­si­ta­ri­mo.

De­ry­bi­nin­kai tei­gė ne­pri­im­sian­tys klau­si­mų iki de­ry­bų ra­to pa­bai­gos šį ket­vir­ta­die­nį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.