Eva­ka­vo tu­ri­s­tus

Lietuvos Rytas - - 8 -

Juod­kal­ni­jo­je ma­žiau­siai 100 tu­ris­tų bu­vo pri­vers­ti eva­kuo­tis iš vie­nos pa­jū­rio te­ri­to­ri­jos dėl ten įsi­siau­tė­ju­sių miš­kų gais­rų pa­vo­jaus.

Dėl smar­kaus vė­jo ir saus­ros gais­rai Luš­ti­cos pu­sia­sa­ly­je va­kar iš­pli­to prie na­mų ir sto­vyk­la­vie­čių.

Ka­ri­nės jū­rų pa­jė­gos bu­vo pa­si­telk­tos į pa­gal­bą eva­kuo­jant žmo­nes van­dens ke­liu.

Kai­my­ni­nė­je Kro­a­ti­jo­je ug­nia­ge­siai taip pat ko­vo­jo su vir­ti­ne gais­rų Ad­ri­jos pa­jū­ry­je.

Pa­rei­gū­nai sa­kė, kad iš­de­gė šim­tai hek­ta­rų pu­šy­nų ir krū­my­nų, bet žmo­nių būs­tams pa­vo­jaus kol kas nė­ra.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.