Grą­ža – men­ko­ka

Lietuvos Rytas - - 11 -

Lie­tu­vo­je vei­kian­čių pen­si­jų fon­dų vi­du­ti­nė grą­ža bu­vo tei­gia­ma – per pus­me­tį ant­ro­sios pa­ko­pos pen­si­jų fon­dai vi­du­ti­niš­kai už­dir­bo 1,5 proc., o tre­čio­sios pa­ko­pos – 2,1 proc.

Di­džiau­sią grą­žą pen­si­jų kau­pi­mo da­ly­viams pel­nė ak­ci­jų pen­si­jų fon­dai, ta­čiau kon­ser­va­ty­vaus in­ves­ta­vi­mo pen­si­jų fon­dams pus­me­čio pa­bai­ga ne­bu­vo sėk­min­ga – ant­rą­jį ket­vir­tį fik­suo­ta nei­gia­ma jų grą­ža. ly­se bu­vo di­džiau­sia Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

Eu­rosta­to duo­me­ni­mis, ge­gu­žę Lie­tu­vo­je bu­vo 3,5 proc., Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je – po 3,1 proc. inf­lia­ci­ja.

Me­ti­nis kai­nų au­gi­mas ge­gu­žę bu­vo už­fik­suo­tas vi­so­se ES vals­ty­bė­se, iš­sky­rus Ai­ri­ją, ku­rio­je kai­nos su­men­ko 0,6 pro­cen­to. Vi­so­je ES vi­du­ti­nė inf­lia­ci­ja ge­gu­žę sie­kė 1,4 proc., tik eu­ro zo­no­je – 1,3 pro­cen­to.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.