Ati­duos lei­di­mą

Lietuvos Rytas - - 11 -

Es­ti­ja ne­at­ly­gin­ti­nai per­duos Lie­tu­vai lei­di­mą 35 die­nas šiais me­tais gau­dy­ti kre­ve­tes ne­to­li Špic­ber­ge­no sa­los Ark­ties van­de­ny­ne.

Es­ti­jos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Žu­vi­nin­kys­tės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos M.Frey tei­gi­mu, apie to­kį vals­ty­bių su­si­ta­ri­mą in­for­muo­ta Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

Tai stan­dar­ti­nė žve­jy­bos lei­di­mo per­da­vi­mo pro­ce­dū­ra.

Es­ti­ja šį kar­tą iš Lie­tu­vos nie­ko mai­nais ne­gaus.

Anks­čiau kre­ve­čių žve­jy­bos ne­to­li Špic­ber­ge­no lei­di­mus Es­ti­ja per­duo­da­vo Da­ni­jai, o Lie­tu­vai toks lei­di­mas ati­te­ko pir­mą­kart.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.