Dru­ski­nin­kai

Lietuvos Rytas - - 16 -

Van­dens pra­mo­gų par­ke, prieš pus­me­tį pa­mi­nė­ju­sia­me de­šimt­me­tį, jau ap­si­lan­kė ke­tu­ri mi­li­jo­nai žmo­nių. Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ju­bi­lie­ji­nės lan­ky­to­jos ti­tu­las, svei­ki­ni­mai ir gau­sios do­va­nos ati­te­ko kau­nie­tei Aud­ro­nei Do­man­tie­nei, at­vy­ku­siai pra­mo­gau­ti su vy­ru ir sū­nu­mi.

Kau­nie­tė bu­vo pa­si­tik­ta su res­to­ra­no „Rom­ne­sa“iš­kep­tu vie­no met­ro aukš­čio ir dau­giau kaip 10 ki­lo­gra­mų svo­rio ša­ko­čiu.

Netru­kus ji vėl čia at­vyks kar­tu su vy­ru ne­mo­ka­mai pa­si­mė­gau­ti sa­vait­ga­liu van­dens par­ke, vieš­bu­ty­je „Flo­res“, svei­ka­ti­ni­mo pro­ce­dū­ro­mis gy­dyk­lo­je. pa­kvie­tė klai­pė­die­čius pri­si­dė­ti prie pa­ieš­kos. Jo­je pir­ma­die­nį da­ly­va­vo 7 po­li­ci­jos eki­pa­žai su šu­ni­mi, ar­ti­mie­ji ir sa­va­no­riai.

Po pus­va­lan­džio vai­ki­nas ras­tas krū­muo­se prie Dan­gės upės. Jis bu­vo su­si­ža­lo­jęs, bet są­mo­nin­gas, nu­si­avęs ba­tus ir su­mer­kęs ko­jas į van­de­nį. Ar­ti­mų­jų ma­ny­mu, jis ras­tas pa­čiu lai­ku – netru­kus vis­kas ga­lė­jo baig­tis ne­lai­me.

Šeš­ta­die­nį nuo po­pie­tės iki vi­dur­nak­čio Klai­pė­dos „Švy­tu­rio“alaus da­ryk­los kie­mas bu­vo pil­nu­tė­lis žmo­nių – čia vy­ko ket­vir­to­ji Alu­da­rių šven­tė.

Pag­rin­di­niai šven­tės ak­cen­tai – alaus var­to­ji­mo kul­tū­ra ir tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mas.

Šven­tė­je bu­vo ga­li­ma pa­ra­gau­ti 19 alaus rū­šių, trys iš jų – nea­l­ko­ho­li­nis alus. Prie jų bu­vo siū­lo­ma de­rin­ti ati­tin­ka­mus pa­tie­ka­lus. Vi­są die­ną da­ryk­los kie­me skam­bė­jo mu­zi­ka – bu­vo ga­li­ma ne­mo­ka­mai klau­sy­tis ži­no­mų ša­lies at­li­kė­jų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.