Gu­lio­niš­kė

Lietuvos Rytas - - 16 -

Ne­to­li Kaz­lų Rū­dos bei ka­ri­nio da­li­nio te­ri­to­ri­jos esan­čiuo­se miš­kuo­se nuo šuns nu­ken­tė­jo 9 me­tų jau­nų­jų šau­lių sto­vyk­lau­to­jas.

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį bū­re­lis ber­niu­kų ap­tver­to­je aikš­te­lė­je žai­dė fu­tbo­lą. Ka­muo­lys iš­skrie­jo už aikš­tės ri­bų ir nu­kri­to ne­to­li pri­riš­to šuns. De­vyn­me­tis pa­si­šo­vė jį at­neš­ti. Ber­niu­kas pa­si­ėmė ka­muo­lį ir bė­go at­gal pas drau­gus, kai šuo stai­ga jį puo­lė ir su­lei­do dan­tis į šlau­nį. Vai­kas bu­vo iš­vež­tas į Kau­no li­go­ni­nę ir vė­liau iš­leis­tas gy­dy­tis na­muo­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.