Iš­rin­ko ko­mi­si­ją

Lietuvos Rytas - - 3 -

Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas su­ren­gė pa­kar­to­ti­nius Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos (VLKK) na­rių rin­ki­mus.

VLKK na­riais per­rink­ti A.Auk­soriū­tė, L.Mu­ri­nie­nė, B.Stun­džia, D.Vai­š­nie­nė ir R.Vla­dar­skie­nė, o nau­jais na­riais iš­rink­ti D.Aliū­kai­tė, A.An­ta­nai­tis, V.Dai­li­die­nė, D.Dau­gir­die­nė, L.Jo­nu­šys, J.Ka­ti­nai­tė, R.Kaz­lauskai­tė, A.Ut­ka, V.Val­skys, J.Vas­ke­lie­nė ir V.Zu­bai­tie­nė. Šį są­ra­šą dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Sei­mas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.