Ne­nu­sta­tė pa­žei­di­mo

Lietuvos Rytas - - 3 -

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pri­pa­ži­no, kad Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas R.Nor­vai­šis ne­su­pai­nio­jo in­te­re­sų, nes ne­pri­ėmė spren­di­mų dėl įstai­gos cent­re dir­ban­čio gi­mi­nai­čio.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja bu­vo pra­ne­šu­si VTEK, kad R.Nor­vai­šis ne­dekla­ra­vo ne­tie­sio­gi­nio gi­mi­nys­tės ry­šio su Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to Mo­ky­mo cent­re įsi­dar­bi­nu­siu duk­ters še­šu­ru – vy­ro tė­vu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.