Ap­klau­sė val­di­nin­kus

Lietuvos Rytas - - 3 -

Ša­lies mi­nis­te­ri­jo­se dir­ban­čios mo­te­rys, pa­ly­gin­ti su vy­rais, jau­čia­si tu­rin­čios pras­tes­nes ka­rje­ros ga­li­my­bes, už­dir­ba ma­žiau ir ver­ti­na­mos pras­čiau, daž­niau su­si­du­ria su sek­su­a­li­niu prie­ka­bia­vi­mu. Tai ro­do prog­ra­mos „Kurk Lie­tu­vai“at­lik­ta ap­klau­sa.

Ge­riau­siai ly­čių ly­gy­bės po­žiū­riu se­ka­si Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai (6,8 ba­lai iš 10-ies), blo­giau­siai – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (5,9 ba­lo).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.