Su­dė­tin­ga kryž­ke­lė

Lietuvos Rytas - - 3 -

Lie­tu­vos eduko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) ban­dy­mas tap­ti Kau­ne įsi­kū­ru­sio Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Švie­ti­mo aka­de­mi­ja Vil­niu­je ne­ati­tin­ka Sei­mo pa­tvir­tin­to vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no nuo­sta­tų.

Tai pa­reiš­kė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, rea­guo­da­ma į LEU bend­ruo­me­nės su­si­rin­ki­mą, per ku­rį nu­bal­suo­ta, kad uni­ver­si­te­tas tap­tų Švie­ti­mo aka­de­mi­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.