Svie­dė po­mi­do­rą

Lietuvos Rytas - - 8 -

Vo­kie­ti­jos piet­va­ka­riuo­se, Hei­del­ber­go mies­te, per rin­ki­mų kam­pa­ni­jos mi­tin­gą į kanc­le­rę A.Mer­kel (nuo­tr.) bu­vo svies­ti du po­mi­do­rai.

Jie at­skrie­jo iš šur­mu­liuo­jan­čių mi­tin­go da­ly­vių pu­sės.

Įvy­kio liu­di­nin­kai pa­sa­ko­jo, kad tie žmo­nės šū­ka­vo „veid­mai­nė“ir „žmo­nių iš­da­vi­kė“, taip vei­kiau­siai reikš­da­mi pa­si­pik­ti­ni­mą A.Mer­kel mig­ra­ci­jos po­li­ti­ka.

Vie­nas po­mi­do­ras leng­vai kliu­dė A.Mer­kel ko­ją, ki­tas iš­tiš­ko ir sa­vo sul­ti­mis ap­taš­kė ša­lia kanc­le­rės sto­vin­tį dis­ku­si­jos ve­dė­ją.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.