Pa­tei­kė są­skai­tą

Lietuvos Rytas - - 8 -

Is­pa­ni­jos teis­mas 11 bu­vu­sių Ka­ta­lo­ni­jos pa­rei­gū­nų pa­tei­kė 5,1 mln. eu­rų są­skai­tą už neo­fi­cia­lų 2014 me­tų ple­bis­ci­tą dėl ne­pri­klau­so­my­bės, bet re­gio­no ly­de­riai sa­ko, kad ši bau­da ne­su­truk­dys jiems ne­tru­kus su­reng­ti pri­va­lo­mo­jo po­bū­džio re­fe­ren­du­mo ne­pri­klau­so­my­bės klau­si­mu.

Au­di­to teis­mas ant­ra­die­nį nu­ta­rė, kad 11 pa­rei­gū­nų tu­rė­tų grą­žin­ti vals­ty­bės lė­šas, ku­rios bu­vo iš­leis­tos tam bal­sa­vi­mui su­reng­ti. Aukš­čiau­sia­sis teis­mas bal­sa­vi­mą pas­kel­bė ne­kons­ti­tu­ci­niu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.