15-me­tis su­mu­šė mo­te­rį

Lietuvos Rytas - - 6 -

Užva­kar į Ma­ri­jam­po­lės li­go­ni­nę at­vež­ta mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad ją už­puo­lė ne­pa­žįs­ta­mas jau­nuo­lis.

Tai įvy­ko Vil­ka­viš­kio gat­vė­je esan­čio na­mo kie­me. Vė­liau po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš­si­aiš­ki­no, kad mo­te­rį už­puo­lęs jau­nuo­lis yra pen­kio­li­ka­me­tis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.