Iz­ra­elis smo­gė Si­ri­jai

Lietuvos Rytas - - 8 -

Per Iz­ra­e­lio oro smū­gius Si­ri­jos va­ka­ruo­se esan­čiam ka­ri­niam komp­lek­sui va­kar žu­vo du žmo­nės. In­ci­den­tas įvy­ko to­je pa­čio­je vie­to­vė­je, kur Da­mas­ko re­ži­mas gal­būt ga­mi­na che­mi­nį gink­lą.

Si­ri­jos va­ka­ruo­se esan­tis Ma­sja­fas yra maž­daug 60 km į ry­tus nuo Vi­dur­že­mio jū­ros pa­kran­tė­je įsi­kū­ru­sio Tar­tu­so, kur Da­mas­ko re­ži­mo są­jun­gi­nin­kė Ru­si­ja tu­ri ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no ba­zę.

Si­ri­jos ka­riuo­me­nė į šiau­rę nuo Ma­sja­fo kont­ro­liuo­ja ka­ri­nį komp­lek­są, ku­ria­me yra mo­ky­mų sto­vyk­la bei Moks­li­nių stu­di­jų ir ty­ri­mų cent­ro (SSRC) pa­da­li­nys.

JAV kal­ti­na SSRC su­kū­rus che­mi­nį gink­lą su za­ri­no du­jo­mis, pa­nau­do­tą ba­lan­dį per ata­ką Chan Šei­chū­ne.

61 me­tų P.Abel, ku­ri Ka­ta­lo­ni­jo­je il­gai ver­tė­si bū­ri­mu Ta­ro kor­to­mis, tvir­ti­no, kad jos mo­ti­na bu­vo už­mez­gu­si ro­ma­ną su dai­li­nin­ku. Ta­čiau Mad­ri­do teis­mas bir­že­lį nu­spren­dė, kad tik DNR te­stas ga­li iš­spręs­ti šią by­lą.

Jei bū­tų bu­vę pa­tvir­tin­ta, kad P.Abel yra vie­nin­te­lis S.Da­li vai­kas, ji bū­tų įgi­ju­si tei­sę į vie­no gar­siau­sių ir pro­duk­ty­viau­sių XX a. dai­li­nin­kų di­džiu­lio tur­to ir pa­vel­do ket­vir­tį – apie 100 mln. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.