Sustip­ri­no gy­ny­bą

Lietuvos Rytas - - 8 -

Pie­tų Ko­rė­ja ir JAV va­kar bai­gė dis­lo­kuo­ti prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mą, skir­tą ap­si­sau­go­ti nuo Šiau­rės Ko­rė­jos ra­ke­tų grės­mės. Tai iš­pro­vo­ka­vo vie­tos gy­ven­to­jų de­monst­ra­ci­jas ir Pe­ki­no dip­lo­ma­ti­nę no­tą.

Di­džiau­sio aukš­čio oro erd­vės gy­ny­bos sis­te­mos (THAAD) ke­tu­ris pa­lei­di­mo įren­gi­nius ga­be­nan­čiai JAV ka­riuo­me­nės au­to­mo­bi­lių vilks­ti­nei te­ko skin­tis ke­lią pro ak­ty­vis­tų blo­ka­dą (nuo­tr.) bu­vu­siuo­se gol­fo lau­kuo­se Song­džu apy­gar­do­je Pie­tų Ko­rė­jo­je.

Į pa­gal­bą ka­riuo­me­nei, ku­riai te­ko pra­si­verž­ti pro maž­daug 400 sė­di­mą­jį pro­tes­tą su­ren­gu­sių de­monst­ran­tų, bu­vo pa­kvies­ta maž­daug 8 tūkst. spe­cia­lios pa­skir­ties po­li­ci­jos pa­jė­gų at­sto­vų.

Dau­ge­lis pro­tes­tuo­to­jų bu­vo pri­si­ra­ki­nę gran­di­nė­mis, ki­ti už­t­vė­rė ke­lią trak­to­riais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.