Kau­nas

Lietuvos Rytas - - KRAŠTO ŽINIOS -

VDU Bo­ta­ni­kos so­dą iš­puo­šė anks­ty­vo­jo ru­dens pa­ly­do­vai jur­gi­nai. „Mo­čiu­tės gė­lės“sta­tu­są pa­vel­dė­ję au­ga­lai pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais itin pa­mėg­ti ko­lek­ci­nin­kų ir gė­li­nin­kų – jie iš­gy­ve­na re­ne­san­są.

Bo­ta­ni­kos so­de au­ga net 1200 veislių jur­gi­nų. Ne­ma­žą ko­lek­ci­jos da­lį su­da­ro se­lek­ci­niai sė­ji­nu­kai, jie yra au­gi­na­mi, at­ren­ka­mi, ste­bi­mi ir bus re­gist­ruo­ja­mi kaip nau­jos veis­lės. Kau­ne yra iš­ves­tos, ofi­cia­liai pas­kelb­tos moks­li­nė­je spau­do­je ir vė­liau įtrauk­tos į tarp­tau­ti­nį jur­gi­nų veislių re­gist­rą še­šios jur­gi­nų veis­lės.

Va­kar per pie­tus Ne­ries kran­ti­nės ir Pa­gė­gių gat­vės san­kry­žo­je už­si­de­gė „Vol­vo 850“, iš va­rik­lio sky­riaus ver­žė­si dū­mai.

At­vy­kę ug­nia­ge­siai nu­mal­ši­no ug­nį. Ap­de­gė au­to­mo­bi­lio va­rik­lio sky­rius ir da­lis vi­daus sa­lo­no.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.