Aly­tus

Lietuvos Rytas - - KRAŠTO ŽINIOS -

Mies­te iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų pra­dė­ti tvar­ky­ti daug me­tų ne­re­mon­tuo­ti įva­žia­vi­mai į dau­gia­bu­čius na­mus. Be­veik tris­de­šimt jau at­nau­jin­ti, kai kur perk­lo­tos ir ša­li­gat­vių ply­te­lės.

Da­lis per siau­rų įva­žia­vi­mų pa­pla­tin­ti – to­se vie­to­se, kur juos su­

Pi­ges­niu ne­le­ga­liu dy­ze­li­nu džiau­gę­si žmo­nės tu­rės už­mirš­ti ke­lią į vie­no na­mo kie­mą. Ūki­nia­me pa­sta­te po­li­ci­nin­kai kar­tu su mo­kes­čių ins­pek­to­riais ap­ti­ko ne­le­ga­lią de­ga­li­nę.

Pa­rei­gū­nai ži­no­jo apie čia lai­

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.