Bau­riš­kis

Lietuvos Rytas - - KRAŠTO ŽINIOS -

Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, Vil­niaus–Pa­ne­vė­žio au­to­ma­gist­ra­lė­je, au­to­mo­bi­liui ke­lią pa­sto­jo brie­dis. Kliu­dy­tas miš­ko ga­liū­nas žu­vo iš kar­to, au­to­mo­bi­lis su­dau­žy­tas ne­pa­tai­so­mai, ta­čiau 34 me­tų in­das ir su juo kar­tu va­žia­vu­si ke­lei­vė sun­kių su­žei­di­mų iš­ven­gė.

In­das gy­ve­na Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. Po Bal­ti­jos ša­lis

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.