Žu­vo tūks­tan­tis

Lietuvos Rytas - - 13 -

Jung­ti­nių Tau­tų (JT) duo­me­ni­mis, per mū­šius Mian­ma­re iki šiol ga­lė­jo žū­ti dau­giau kaip tūks­tan­tis žmo­nių. Dau­gu­ma au­kų – ro­hin­jų mu­sul­mo­nų ma­žu­mos at­sto­vai.

Tai yra dvi­gu­bai di­des­nis skai­čius, nei įvar­di­ja vy­riau­sy­bė. Va­ka­ri­nė­je Ra­chi­nų vals­ti­jo­je ka­riuo­me­nė ir ro­hin­jų su­ki­lė­liai šiuo me­tu ar­šiai kau­na­si tar­pu­sa­vy­je.

Ro­hin­jai lai­ko­mi vie­na la­biau­siai per­se­kio­ja­mų ma­žu­mų pa­sau­ly­je. Di­de­lė da­lis bu­dis­tų Mian­ma­re trak­tuo­ja juos kaip pi­lie­ty­bės ne­tu­rin­čius, ne­le­ga­lius imig­ran­tus iš Bang­la­de­šo, nors jau ke­lios dau­ge­lio ro­hin­jų kar­tos gy­ve­na Mian­ma­re. Per pra­ėju­sias dvi sa­vai­tes, JT duo­me­ni­mis, dėl mū­šių į kai­my­ni­nį Bang­la­de­šą pa­bė­go 164 tūkst. žmo­nių, dau­gu­ma jų – ro­hin­jai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.